O natchnieniu, Bożym objawieniu i prawdzie Biblii w duszpasterstwie

Roman Bogacz

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na dokumencie opublikowanym w 2014 roku przez Papieską Komisję Biblijną zatytułowanym Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat. Celem tej publikacji było dotarcie do kapłanów, ludzi studiujących Biblię, a także do wiernych świeckich. Odkrywając prawdę biblijną, każdy może lepiej zrozumieć siebie, stworzenie i Boga. Każdy może solidnie wzrastać w swojej wierze. Według dokumentu Boże natchnienie objawia się nam, gdy czytamy Pismo Święte. Na kartach Biblii możemy spotkać samego Boga. Przesłanie płynące w Biblii wyjaśnia prawdę o Bogu, człowieku, naszym zbawieniu i o świecie. Chociaż zawiera ona pewne elementy nauki czy historii, nie jest źródłem poznania naukowego ani kroniką historycznych faktów. Poza tym musimy zawsze uwzględniać gatunek i styl starożytnych autorów. Dokument może mieć znaczący wpływ na pracę duszpasterską, pomagając ludziom zainteresować się Biblią i znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.


Słowa kluczowe


Biblia, natchnienie, prawda, objawienie, Papieska Komisja Biblijna, Pismo Święte

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów1996.

Brzegowy T., Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1996.

Brzegowy T., Psalmy i inne pisma, Tarnów 1997.

Jelonek T., Prorocy Starego Testamentu, Kraków 2007.

Jelonek T., Wprowadzenie do listów świętego Pawła, Kraków 1998.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa 2008.

Krawczyk R., Dekalog. Kodeks etyki społecznej Starego Testamentu, Siedlce 1994.

Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002 (Studia Biblica, 4).

Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego, Kielce 2014.

Salij J., Dekalog, Poznań 1990.

Starowieyski M., Odpoczynek ze św. Pawłem, Kraków 2008.

Tomkins S., Paweł Apostoł i jego świat, Warszawa 2008

Wypych S., Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu, Kraków 2003.

Ziółkowski Z., Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.19

Copyright (c) 2015 Roman Bogacz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)