Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłaszany tekst nie był wcześniej publikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie

  • Zgłaszany tekst został zapisany w formacie Microsoft Word lub RTF,

  • W opisach bibliograficznych publikacji dostępnych online znajdują się adresy internetowe (zwłaszcza do publikacji oznaczonych identyfikatorami DOI)

  • Tekst główny został napisany stylem akapitowym Normalny (Normal) lub Tekst podstawowy (Body Text), tytuł stylem akapitowym Nagłówek 1 (Heading 1), punkty stylem akapitowym Nagłówek 2 (Heading 2), podpunkty stylem akapitowym Nagłówek 3 (Heading 3) itd. Punkty numerowane są 1, 2, 3…, podpunkty 1.1, 1.2, 1.3… itd. W tekście nie występują podkreślenia; wszystkie ilustracje, rysunki i wykresy zostały dołączone w osobnych plikach, a miejsca ich zamieszczenia w tekście zostały oznaczone nazwami plików.

  • Tekst odpowiada stylowi bibliograficznemu opisanemu w wytycznych dla autorów, znajdujących się w dziale O CZASOPIŚMIE.

Wytyczne dla autorów

W tekstach zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie prosimy:

  • nie używać skrótów, 
  • wyróżniać kur­sy­wą ty­tuły artykułów i publikacji zwartych oraz transliterację, 
  • ujmować w cu­dzy­słó­w „” ty­tuły cza­so­pi­sm oraz cytaty,
  • wszystkie znaki (w tym he­braj­skie i grec­kie) zapisywać w standardzie Unicode.

Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tysięcy znaków, sprawozdania – 10 tysięcy znaków, a recenzji – 5 tysięcy znaków. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych i skracania tekstów.

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma.