Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Ruch Biblijny i Liturgiczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W tekstach zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie prosimy:

 • nie używać skrótów, 
 • wyróżniać kur­sy­wą ty­tuły artykułów i publikacji zwartych oraz transliterację, 
 • ujmować w cu­dzy­słó­w „” ty­tuły cza­so­pi­sm oraz cytaty,
 • wszystkie znaki (w tym he­braj­skie i grec­kie) zapisywać w standardzie Unicode.

Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tysięcy znaków, sprawozdania – 10 tysięcy znaków, a recenzji – 5 tysięcy znaków. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych i skracania tekstów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Zgłaszany tekst nie był wcześniej publikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie

 2. Zgłaszany tekst został zapisany w formacie Microsoft Word lub RTF,

 3. W opisach bibliograficznych publikacji dostępnych online znajdują się adresy internetowe (zwłaszcza do publikacji oznaczonych identyfikatorami DOI)

 4. Tekst główny został napisany stylem akapitowym Normalny (Normal) lub Tekst podstawowy (Body Text), tytuł stylem akapitowym Nagłówek 1 (Heading 1), punkty stylem akapitowym Nagłówek 2 (Heading 2), podpunkty stylem akapitowym Nagłówek 3 (Heading 3) itd. Punkty numerowane są 1, 2, 3…, podpunkty 1.1, 1.2, 1.3… itd. W tekście nie występują podkreślenia; wszystkie ilustracje, rysunki i wykresy zostały dołączone w osobnych plikach, a miejsca ich zamieszczenia w tekście zostały oznaczone nazwami plików.

 5. Tekst odpowiada stylowi bibliograficznemu opisanemu w wytycznych dla autorów, znajdujących się w dziale O CZASOPIŚMIE.

 

Prawa autorskie

Autorzy publikujący w czasopiśmie udzielają jego wydawcy zgody o następującej treści:

 1. Autor zachowuje autorskie prawa majątkowe do utworu, a jednocześnie udziela wydawcy czasopisma zgody na jego pierwszą publikację w wersji drukowanej i wersji online na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Licencja Creative Commons oraz zgody na wykonywanie opracowań, w tym przekładów.
 2. Autor ma możliwość udzielania zgody niewyłącznej na opublikowanie utworu w wersji, która ukazała się w czasopiśmie  (np. zamieszczenia go w repozytorium instytucjonalnym lub opublikowania w książce), wraz z informacją o jego pierwszej publikacji w czasopiśmie.
 3. Autor może umieścić swój utwór online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na swojej stronie internetowej) jeszcze przed zgłoszeniem utworu do czasopisma w celu wymiany poglądów oraz wcześniejszego i częstszego cytowania opublikowanego utworu.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma.