Głos z nieba w J 12, 28 – jego percepcja i wymowa teologiczna w świetle Biblii

Autor

  • Joanna Nowińska Kraków

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.8

Słowa kluczowe:

Niebo, głos z nieba, miłość Boga, zbawienie

Abstrakt

W Biblii niebo jest zawsze wspominane w odniesieniu do Boga. Wiele razy autorzy biblijni greckiego tekstu używają słów ἡ φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, aby opisać jeden ze sposobów działania Boga. Istnieją różne recepcje tego wyrażenia i rozmaite ludzkie reakcje – od podziwu do nieporozumienia. J 12, 28nn jest jednym z takich tekstów, więcej – jest on jakby streszczeniem różnych punktów widzenia. Poprzez analizę kontekstualną ukazuje się miłość pomiędzy Bogiem i Synem oraz zaproszenie dla każdego do uczestnictwa w tym misterium – misterium zbawienia.

Bibliografia

Aune D. A., Revelation, t. 2, Dallas 1997.

Barett C. K., The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, t. 1, Philadelphia 1978.

Bartnicki R., Chrzest Jezusa w Jordanie w perspektywie historiozbawczej (Mk 1, 9–11; Mt 3, 13–17; Lk 3, 21–22; J 1, 29–34), [w:] R. Bogacz, W. Chrostowski, Verbum caro fatum est. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. Tomasza Jelonka w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 2007, s. 99–109.

Bednarz M., Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu, Tarnów 2001.

Blenkinsopp J., Księga Powtórzonego Prawa, [w:] B. N. Newman, A Concise Greek – English Concise Dictionary of the New Testament, Stuttgart 1993.

Boer M. C. de, Johannine Perspectives on the Heath of Jesus, Kampen 1996.

Browing W. R. E., Słownik biblijny, Warszawa 2009.

Brown R. E., The Gospel According to John, t. 1, New York 1966.

Bruns J. E., The Art And Thought of John, New York 1969.

Brzegowy T., Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 2002, s. 220.

Burge G., Revelation and Discipleship in St. John’s Gospel, [w:] Challenging Perspectives on the Gospel of John, ed. by J. Lierman, Tübingen 2006, s. 235–251.

Cadman W. H., The Open Heaven. The Revelation of God in the Johannine Sayings of Jesus, New York 1969.

Campbell A. F., Flanagan J. W., Pierwsza i Druga Księga Samuela, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. nauk. wyd. oryg. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Collins A. Y., Niebo, [w:] Encyklopedia biblijna, red. P. A. Achtemeier, Warszawa 1999.

Dodd C. H., Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge 1963.

Evans C. A., The Voice from Heaven: A Note on John 12 : 28, „Catholic Biblical Quarterly” 43 (1981) nr 3.

Fouilloux D. i in., Kultura biblijna. Słownik, tł. M. Żurowska, red. nauk. W. Chrostowski, Warszawa 1997.

Friberg T., Analytical Lexicon to the Greek New Testament, Grand Rapids, MI 1994.

Goldsworthy G., The Gospel in Revelation. Gospel and Apocalypse, New South Wales 1984.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, pod red. W. Doroszewskiego i B. Wieczorkiewicza, t. 2, Warszawa 1961.

Haręzga S., Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin 2006.

Harris R. L., Archer L., Waltke B. K., The Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago, Ill. 1980.

Lightfoot P. H., St. John’s. A Commentary, London 1966.

Louw J. P., Nida E. A., Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, New York 1988.

Malina A., Pedagogia i tajemnica głosu Boga (Mk 1, 11; 9, 7), „Verbum Vitae” 7 (2005), s. 93–118.

Mędala S., Chrystologia ewangelii św. Jana, Kraków 1993.

Moloney F. J., The Gospel of John, t. 4, Collegeville 1998.

Morris L., The Gospel According to John. The English Text with Introduction, Exposition and Notes, Grand Rapids, Mich. 1971.

Newman B. N., A Concise Greek-English dictionary of the New Testament, Stuttgart 1993.

Neyrey J. H., The Gospel of John, Cambridge 2007.

Nowińska J., Ap 12 jako teologia historii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 62 (2009) nr 4, s. 269–283.

Nowińska J., Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana, Warszawa 2006.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, rozdziały 14–28, Częstochowa 2008.

Parchem M., Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2008.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.

Potterie I. de la, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, Kraków 2006.

Rad G. von, Holy War in Ancient Israel, Michigan 1991.

Reisner R., Versuchung und Verklärung (Lukas 4, 1–13; 9, 28–36; 10, 17–20; 22, 39–53 und Johannes 12, 20–36), „Theologische Beiträge” 33 (2002) nr 4, s. 197–207.

Sobol E., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000.

Stachowiak L., Ewangelia według św. Jana, Poznań 1975.

Szymik S., Imiona ’El oraz ’Elohîm jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, [w:] Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s. 206–218.

św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do ewangelii Jana, Kęty 2002.

Tronina A., Bóg przybywa z Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela, Lublin 1989.

Uglorz M., Jahwe – Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga, Warszawa 2002.

Whitacre R. A., Joannine Polemic. The Role of Tradition and Theology, Chico 1982.

Whitaker’s Revised BDB Hebrew-English Lexicon, [w:] BibleWorks 6.

Witczyk H., „Pokorny wołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w Psalmach, Lublin 1997.

Witczyk H., Teofania w Psalmach, Kraków 1985.

Opublikowane

2015-03-31

Jak cytować

Nowińska, J. (2015). Głos z nieba w J 12, 28 – jego percepcja i wymowa teologiczna w świetle Biblii. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(1), 17–46. https://doi.org/10.21906/rbl.8

Numer

Dział

Artykuły