Wszechświat genialnym dziełem Boga według Hbr 3, 4

Andrzej J. Obidowicz

Abstrakt


Spośród pism Nowego Testamentu funkcja Boga jako budowniczego jest najbardziej eksponowana w Liście do Hebrajczyków. W przedstawionym tutaj opracowaniu omówiono jedynie werset 3, 4. Zarówno przekłady polskie, jak i angielskie stosują tam do Boga termin „budowniczy” lub jego pochodne odsłowne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono – na drodze analizy kontekstowej – uzasadnienie dla przekładu Hbr 3, 4 eksponującego zamysł koncepcyjny oraz kunszt Boga przy tworzeniu wszechświata.


Słowa kluczowe


List do Hebrajczyków; wszechświat; analiza kontekstowa; geniusz; zamysł koncepcyjny; κατασκευάζω

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Aland, K., & Aland, B. (Eds.). (1983). The Greek New Testament (3rd ed.). [New York]; [London]: United Bible Societies.

Friberg, T., Friberg, B., & Miller, N. F. (2000). Analytical lexicon of the Greek New Testament. Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

Łach, S. (Ed.). (1959). List do Hebrajczyków: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum.

Liddell, H. G., & Scott, R. (1852). A lexicon abridged from the Greek-English lexicon of H. G. Liddell, M. A. and R. Scott, M. A. (4th ed.). Oxford: University Press.

Rahlfs, A. (Ed.). (1979). Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Rosłon, J. (1990). Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.294

Copyright (c) 2018 Andrzej J. Obidowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)