Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie

Autor

  • Tomasz Maria Dąbek Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.1

Słowa kluczowe:

Biblia, nawrócenie, reguła, stałość, wierność, wytrwałość, zakonność obyczajów

Abstrakt

Dwa określenia z mniszych ślubów, różne od typowych formuł związanych z życiem konsekrowanym: stałość (stabilitas) i zakonność (przemiana) obyczajów (conversio, conversatio morum), są głęboko zakorzenione w Biblii i wskazują na ważne cechy postawy uczniów Chrystusa, które w Biblii określają: cierpliwa wytrwałość (ὑπομονή), również „owoce” czy „owoc Ducha” z Ga 5, 22: cierpliwość (μακροθυμία) obejmująca wielkoduszność, wyrozumiałość, wytrzymałość, wytrwałość i wierność (πίστις) oraz nawrócenie, metanoia (μετάνοια). Taka postawa to raz podjęte zobowiązanie oraz ciągły wysiłek, by stale troszczyć się o wierność Bogu i pokonywać własną słabość. Mogą one również być cennymi wskazówkami dla innych osób konsekrowanych oraz wszystkich chrześcijan pragnących konsekwentnie żyć zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi na chrzcie i wzrastać w miłości Boga i ludzi.

Bibliografia

Assländer F., Grün A., Jak kierować ludźmi? Duchowość w biznesie, tłum. M. Witwicka, Kraków 2009.

Barrett C. K., A Commentary on the Epistle to the Romans, London 1971 (Black’s New Testament Commentaries).

Baulès R., L’Évangile puissance de Dieu. Commentaire de l’épître aux Romains, Paris 1968 (Lectio Divina, 53).

Bianchi P. G., Duchowość i zarządzanie, tłum. D. Stanecka-Apostoł, Kraków 2009.

Böckmann A., Perspektiven der Regula Benedicti. Ein Kommentar zum Prolog und den Kapiteln 53, 58, 72, 73, Münsterschwarzach 1986.

Brown R. E., The Epistles of John. A New Translation with Introduction, Notes, and Commentary, Garden City, New York 1983 (Anchor Bible, 30).

Bultmann R., πιστεύω, πίστις, πιστός, πιστόω, ἄπιστος, ἀπιστία, ὀλιγόπιστος, ὀλιγοπιστία, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 6, s. 174–230.

Byrne B., Romans, Collegeville, Minnesota 1996 (Sacra Pagina, 6).

Dąbek T. M., „Nostra autem conversatio in caelis est” (Flp 3, 20). Znaczenie słowa conversatio w Wulgacie i dawnych tekstach mniszych, [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, Kraków 2008, s. 197–206.

Dąbek T. M., Nawracajcie się! Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996 (Attende Lectioni, 18).

Dąbek T. M., Rekolekcje z... św. Benedykt, Kraków 2002

Dąbek T. M., Wokół Reguły św. Benedykta, Kraków 2009.

Dąbek T. M., Związek miłości z Duchem Świętym w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Kraków 1993.

Dąbrowski E., Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1961 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 5).

Derkse W., „Reguła” świętego Benedykta dla początkujących, tłum. T. Lubowiecka, Kraków 2008.

Die Benediktusregel, hrsg. Im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, Beuron 1996.

Die Regula Benedicti. Theolog.-spiritueller Kommentar, tłum. E. Meilwes, Hildesheim 1983.

Fitzmyer J. A., Romans. A New Translation with Introduction and Commentary, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993 (Anchor Bible, 33).

Flis J., List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Święty Paweł [Częstochowa 2011] (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 11).

Gnilka J., Der Philipperbrief, Freiburg–Basel–Wien 1968 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 10.3).

Gryglewicz F., Listy Katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1959 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 11).

Hałas S., Pierwszy List św. Piotra. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2007 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 17).

Hauck F., ὑπομένω, ὑπομονή, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 4, s. 585–593.

Hawthorne G. F., Philippians, Waco, Texas 1983 (Word Biblical Commentary, 43).

Herwegen I., Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedeln 1944.

Heufelder E. M., Braso G., Droga ku Bogu według Reguły św. Benedykta, tłum. W. Szlenzak, A. Świderkówna, Tyniec [1982].

Heufelder E. M., Rozległość serca. Rozważania o duchu Reguły świętego Benedykta, [w:] święty Benedykt z Nursji, Reguła, żywot, komentarz, przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec [1979], s. 126–221.

Horst J., μακροθυμία, μακροθυμέω, μακρόθυμος, μακροθύμως, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 4, s. 377–390.

Hozherr G., Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, Düsseldorf 2000.

Jankowski A., Ciasna brama i wąska droga. O współczesną odnowę życia zakonnego, Poznań–Warszawa 1984.

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – Do Kolosan – Do Filemona – Do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 8).

Jeden ze wszystkimi. Być współczesnym mnichem, tłum. K. Kubieniec, S. Jankowska, Kraków 2010.

Johnson L. T., The Acts of the Apostles, Collegeville, Minnesota 1992.

Kardong T. G., Benedict’s Rule. A Translation and Commentary, Collegeville 1996.

La Règle de saint Benoît. Commentaire doctrinal et spirituel, Paris 1977.

La Règle du Maître III. Concordance verbale du texte critique conforme a l’orthographe du manuscrit par. lat. 12205, J.-M. Clément, J. Neufville, D. Demeslay, Paris 1965 (Sources Chrétiennes, 107).

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1977 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 3.2).

Lentini A., San Benedetto. La Regola, Monte Cassino 1980.

Mann C. S., Mark, Garden City, New York 1986.

Martin R. P., Carmen Christi. Philippians ii. 5–11 in Recent Interpretation and in the Setting of Early Christian Worship, Cambridge 1967 (Society of the New Testament Studies Monograph Series, 4).

Munck J., The Acts of the Apostles. Introduction, Translation and Notes, Garden City, New York 1967 (Anchor Bible, 31).

Pesch R., Das Markusevangelium, 2. Teil, Kommentar zu Kap. 8, 27–16, 20, Freiburg–Basel–Wien 1977 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 2.2).

Pisarek S., Cierpliwa wytrwałość. „Hypomonë” „Hypoménein” w Nowym Testamencie, Katowice 1992.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko–greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.

Przewodnik benedyktyńskiego oblata oblatów świeckich Opactwa świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, red. T. Lubowiecka, Kraków 2009.

Puzicha M., Kommentar zum Benediktusregel, Mit einer Einführung von Christian Schütz. Im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, St. Ottilien 2002.

RB 1980. The Rule of St. Benedict in Latin and English with Notes, ed. T. Fry, Collegeville 1980.

Reguła Benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, tłum. W. Szlenzak, Tyniec 1988.

Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, przekł. B. Turowicz, Kraków 2006 (Źródła Monastyczne, 40; Źródła Monastyczne. Starożytność, 27; Zachodnie Reguły Monastyczne, 1).

Rollin B., Jak żyć dzisiaj „Regułą” św. Benedykta, tłum. S. Wirpszanka, Kraków 2000.

Romaniuk K., List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1978 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 6.1).

Schelkle K. H., Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, Freiburg–Basel–Wien 1961 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 13.2).

Schlier H., Der Römerbrief, Freiburg–Basel–Wien 1977 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 6).

Schnackenburg R., Die Johannesbriefe, Freiburg-Basel-Wien 1965 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 13.3).

Schneider G., Die Apostelgeschichte, I. Teil, Einleitung. Kommentar zu Kap. 1, 1–8, 40, Freiburg–Basel–Wien 1980 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 5.1).

Selwyn E. G., The First Epistle of St. Peter. The Greek Text with Introduction, Notes and Essays, London 1946.

Spicq C., Les Épitres de Saint Pierre, Paris 1966 (Sources Bibliques).

Stanisławski J., Pedagogiczne wartości Reguły św. Benedykta, [w:] Słuchaj, módl się, pracuj, red. K. Janicki, Poznań 1989, s. 308–321.

Strecker G., The Johannine Letters. A Commentary on 1, 2 and 3 John, trans. L. M. Maloney, ed. H. Attridge, Hermeneia, Minneapolis 1996.

Vogüé A. de, La communauté et l’abbé dans la Règle de saint Benoît, Paris 1961.

Vogüé A. de, La Règle de saint Benoît. Commentaire historique et critique, t. 1–6, Paris 1971–1972 (Sources Chrétiennes, 181–186).

Waal E. de, Szukanie Boga. Droga św. Benedykta, tłum. J. Konowalik, T. Lubowiecka, M. Skwarnicki, Kraków 1998.

Zatorski W., Duchowość lidera. Wybrane tematy, Kraków 2014.

Zatorski W., Dziesięciokrąg: dziesięć kręgów benedyktyńskiej duchowości, Kraków 2009.

Zatorski W., Komentarz do Reguły św. Benedykta, Kraków 2012.

Zatorski W., Podstawy duchowości lidera czyli charyzmat przywództwa według św. Benedykta, Kraków 2010.

Opublikowane

2016-03-31

Jak cytować

Dąbek, T. M. (2016). Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(1), 5–22. https://doi.org/10.21906/rbl.1

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>