Γένοιτό μοι jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1, 26-38)

  • Piotr Łabuda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: Matka Boża, zwiastowanie, łaska, wolna wola, wiara, medytacja

Abstrakt

Mary’s acceptance of God’s gift takes place after meditation that is happening inside her during the annunciation. If you wish to learn about the process of how Mary made the decision of accepting the gift it is valid to study the selected phrases that appear in Saint Luke’s description of the event. The particular formulas, that refer to or encourage reflection on the selected events from the history of the chosen people, include and present the idea of the secret of God’s choice as well as Mary’s free and deliberate decision.
Opublikowane
2008-03-31
Dział
Artykuły