Chrystianologia moralna w świetle wybranych polskojęzycznych komentarzy Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

  • Marek Kluz
  • Artur Sylwester Słomka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: św. Paweł, List do Efezjan, chrystianologia, chrześcijanin, Kościół

Abstrakt

Jednym z celów listów św. Pawła jest przekazanie adresatom treści moralnych. Znajdują się u Apostoła treści, które stanowią podstawę i uzasadnienie dla norm moralnych. Niniejsze studium traktuje o elementach chrystianologii w Liście św. Pawła do Efezjan. Dotychczasowy termin „antropologia” stosowany do Pawłowej wizji chrześcijanina został zastąpiony terminem „chrystianologia”. Pawłowy materiał chrystianologiczny jest bardzo bogaty, dlatego ograniczono niniejszą refleksję do najważniejszych aspektów dotyczących naśladowania Jezusa Chrystusa w oparciu o wybrane polskojęzyczne komentarze Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. W Liście znajdują się konkretne wskazówki jak naśladować Chrystusa.

Biogram autora

Marek Kluz
Ks. dr hab. Marek Kluz, prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki, adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości. Autor kilku książek i około 100 artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowaniu moralnemu, etyce cnót, moralności życia społecznego, bioetyce i działalności socjalno-charytatywnej.

Bibliografia

Achtemeier, P. J., & Chrostowski, W. (Eds.). (2004). Encyklopedia biblijna. (G. Berny, Trans.) (3rd ed.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Augustyn, J. (2004). O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi: poradnik, pytania i odpowiedzi. Kraków: Wydawnictwo M.

Brown, R. E., Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E., & Chrostowski, W. (Eds.). (2004). Katolicki komentarz biblijny. (K. Bardski, Trans.) (2nd ed.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Coggins, R. J., Houlden, J. L., Aitken, K. T., & Chrostowski, W. (Eds.). (2005). Słownik hermeneutyki biblijnej. (B. Widła, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Coleman, L. (Ed.). (2008). Nowy Testament: dla moderatorów. (R. Popowski, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Keener, C. S., Bardski, K., & Chrostowski, W. (2000). Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. (Z. Kościuk, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Kowalewski, M. (1960). Mały słownik teologiczny. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Langkammer, H. (2001). Apostoł Paweł i jego dzieło. Opole: Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny.

Langkammer, H., & Gryglewicz, F. (1992). Teologia świętego Pawła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Metzger, B. M., Coogan, M. D., & Chrostowski, W. (Eds.). (2004). Słownik wiedzy biblijnej. (A. Karpowicz & B. G. Nathanson, Trans.) (4th ed.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Paciorek, A. (1996). Paweł Apostoł – Pisma. Cz. 2. Tarnów: Biblos.

Rienecker, F., Maier, G., & Chrostowski, W. (2001). Leksykon biblijny. (D. Irmińska & J. Kruczyńska, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Roloff, J. (2008). Wprowadzenie do Nowego Testamentu. (T. Mieszkowski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów.

Romaniuk, K. (1979). Stworzenie człowieka jako przejaw odwiecznej dobroci Boga. Zeszyty Naukowe KUL, 13 (3).

Romaniuk, K., Jankowski, A., & Stachowiak, L. (1999a). Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. Poznań; Kraków: Pallotinum; Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Romaniuk, K., Jankowski, A., & Stachowiak, L. (1999b). Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. Poznań; Kraków: Pallotinum; Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Ryken, L., Longman, T., & Wilhoit, J. (1998). Słownik symboliki biblijnej: obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym. (Z. Kościuk, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Schnackenburg, R. (1983). Nauka moralna Nowego Testamentu. (F. Dylewski, Trans.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Stachowiak, L. (1983). Koncepcja człowieka w Starym Testamencie. In Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (Vol. 6). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Stern, D. H. (2005). Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. (A. Czwojdrak, Trans.) (2nd ed.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Wronka, S. (2004a). Racje upodobnienia chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie. Polonia Sacra, 8 (15), 349–370.

Wronka, S. (2004b). Upodobnienie chrześcijan do Chrystusa w Nowym Testamencie. Polonia Sacra, 8 (15), 301–312.

Wronka, S. (2006). Chrystus najpełniejszym obrazem Boga. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 59 (2), 85–96. https://doi.org/10.21906/rbl.400

Wronka, S. (2011). Dwa czy trzy przykazania miłości (Mt 22, 34–40 i par.)? Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 8 (8), 375–393.

Załęski, J. (2005). Obraz kobiety w listach Nowego Testamentu. Ząbki: Apostolicum.

Zdziarstek, S. (1989). Chrystianologia św. Pawła. T. 1: Aspekt ontyczny. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Opublikowane
2017-12-31
Dział
Artykuły