Działanie Ducha Świętego w przekazie słowa Bożego

Słowa kluczowe: Nowy Testament, Duch Święty, słowo Boże, głoszenie słowa

Abstrakt

Nowy Testament w wielu miejscach przedstawia związki pomiędzy Duchem Świętym a słowem Bożym. Po pierwsze, dar Ducha konieczny jest do rozpoznania, przyjęcia i zrozumienia słowa przekazywanego bezpośrednio przez Boga człowiekowi. Następnie przepowiadanie słowa oraz wzbudzenie i rozwój wiary dokonuje się Jego mocą, to znaczy Duch oddziałuje nie tylko na głosiciela, lecz także na odbiorców. Skuteczność głoszenia wynika właśnie z działania Ducha Świętego. W końcu, także spisane na kartach Biblii słowo Boże wywiera wpływ na czytelnika i słuchacza, gdyż tchnie Duchem.

Bibliografia

Aletti, J.-N. (2002). Świadkowie Zmartwychwstałego. Duch święty i świadectwo w Dziejach Apostolskich. Verbum Vitae, (2), 127–149.

Allen, L. D. (2010). Hebrews. In The New American Commentary: Vol. 35. Nashville: B&H Academic.

Arndt, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed.). Chicago–London: University of Chicago Press.

Barrett, C. K. (1978). The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. Philadelphia: Westminster John Knox Press.

Bednarz, M. (2007). 1–2 List do Tesaloniczan. In Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament: Vol. 13. Często­chowa: Święty Paweł.

Bennema, C. (2002a). The Giving of the Spirit in John’s Gospel – A New Proposal? The Evangelical Quarterly, 74(3), 195–213.

Bennema, C. (2002b). The power of saving wisdom. An investigation of spirit and wisdom in relation to the soteriology of the Fourth Gospel. Tübingen: J. C. B. Mohr.

Bernard, J. H. (1976). A critical and exegetical commentary on the Gospel According to St. John (Vol. 1). Edinburgh: T. & T. Clark.

Brown, R. E. (1966). The gospel according to John, 1–12. Garden City: Doubleday & Company Inc.

Brown, W. S., & Matson, D. L. (2006). Tuning the Faith: The Cornelius Story in Resonance Perspective. Perspectives in Religious Studies, 33(4), 449–465.

Bruce, F. F. (1990). The Acts of the Apostles. The Greek text and introduction with commentary (3rd rev. and enl. ed.). Grand Rapids: Eerdmans.

Cantalamessa, R. (2009). „Litera zabija, Duch ożywia”. Lektura duchowa Biblii. In S. Szymik (Ed.), Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (pp. 273–285). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chase, F. H. (1902). The credibility of the book of the Acts of the apostles. London: Macmillan.

Cole, D. R. (2000). Numbers: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture. Nashville: Holman Reference.

Dibelius, M. (1951). Aufsätze zur Apostelgeschichte. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt.

Dodd, C. H. (1968). The interpretation of the fourth Gospel (Pbk. ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Ellingworth, P. (1993). The Epistle to the Hebrews. A commentary on the Greek text. In The New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids–Carlisle: William B. Eerdmans, Paternoster Press.

Garland, D. E. (2003). 1 Corinthians. In Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic.

Gaventa, B. R. (2003). The Acts of the Apostles. In Abingdon New Testament Commentaries. Nashville: Abingdon Press.

Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke. In The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub. Co.

Grimm, C. L. W., Wilke, C. G., & Thayer, J. H. (1977). A Greek-English lexicon of the New Testament. Being Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti. Grand Rapids: Baker Book House.

Gryglewicz, F. (Ed.). (1974). Ewangelia według św. Łukasza. Poznań–Warszawa: Pallottinum.

Humphrey, E. M. (1995). Collision of Modes? – Vision and Determining Argument in Acts 10:1–11:18. Semeia, 71, 65–84.

Jankowski, A. (1975). Dynamika wiary według Czwartej Ewangelii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 8, 25–41.

Johnson, L. T. (2006). Hebrews. A commentary (1st ed.). In The New Testament Library (1st ed.). Louisville: Westminster John Knox Press.

Johnston, G. (2005). The spirit-paraclete in the Gospel of John. Cambridge: University Press.

Kręcidło, J. (2006). Duch Święty i Jezus w Ewangelii Świętego Jana. Funkcja pneumatologii w chrystologicznej strukturze czwartej Ewangelii. In Series Biblica Paulina: Vol. 2. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Kudasiewicz, J. (1992). Jezus Chrystus Pośrednikiem objawienia. Ateneum Kapłańskie, 84(3).

Kudasiewicz, J. (1998). Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne. Kielce: Jedność.

Kudasiewicz, J. (1999). Ewangelie synoptyczne dzisiaj (2nd ed.). Ząbki: Apostolicum.

Kudasiewicz, J. (2000). Mesjańska działalność Jezusa jubileuszowym rokiem łaski (Łk 4, 16–30). In W. Chrostowski (Ed.), Słowo Twoje jest Prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin. Warszawa: Vocatio.

Kudasiewicz, J. (2011). Powołanie do służby. Szkice z teologii i duchowości biblijnej. Lublin: Wydawnictwo B&G.

Kürzinger, J. (1965). Die Apostelgeschichte (Vol. 1). Leipzig.

Łach, S. (Ed.). (1959). List do Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań: Pallottinum.

Łach, S. (Ed.). (1970). Księga Liczb. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. Poznań–Warszawa: Pallottinum.

Lea, T. D., & Griffin, H. P. (1992). 1, 2 Timothy, Titus. In The New American Commentary: Vol. 34. Nashville: Broadman Press.

Malina, A. (2007). Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii. In Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Vol. 34. Katowice: Księgarnia św. Jacka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Mędala, S. (2010). Ewangelia według świętego Jana. Cz. 1: Rozdziały 1–12. In Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament: Vol. 4.1. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Mickiewicz, F. (2011). Ewangelia według św. Łukasza. Cz. 1: Rozdziały 1–11. In Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament: Vol. 3.1. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Morris, L. (1995). The gospel according to John. Grand Rapids: Eerdmans.

O’Neill, J. C. (1997). The Connection Between Baptism and the Gift of the Spirit in Acts. Journal for the Study of the New Testament, 19(63), 87–103. https://doi.org/10.1177/0142064X9701906305

Popowski, R. (1995). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu (2nd ed.). In Seria Biblijna Vocatio (2nd ed.). Warszawa: Vocatio.

Potterie, I. de la. (1987). Parole et Esprit dans s. Jean. In M. D. Jonge (Ed.), L’Évangile de Jean (pp. 177–201). Leuven: Leuven University Press, Uitgeverij Peeters Leuven.

Romaniuk, K., & Léon-Dufour, X. (Eds.). (1990). Słownik teologii biblijnej (Wyd. 3). Poznań: Pallotinum.

Schwank, B. (1966). Das Johannesevangelium. In Die Welt Der Bibel. Kleinkommentare Zur Heiligen Schrift: Vol. 7.1. Düsseldorf: Patmos Verlag.

Smith, G. V. (2009). Isaiah 40–66. Nashville: B&H Academic.

Thayer, J., & Strong, J. (2000). Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament. Coded with Strong’s Concordance Numbers. Peabody: Hendrickson Publishers.

Urbanek, B. (2009). Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana. In Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Vol. 50. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Wallace, D. B. (1996). Greek grammar beyond the basics. An exegetical syntax of the New Testament with scripture, subject, and Greek word indexes (4th ed.). Grand Rapids: Zondervan.

Waltke, B. K. (1993). Micah. In T. E. McComiskey (Ed.), The Minor Prophets. An Exegetical and Expository Commentary. Grand Rapids.

Węclewski, Z. (2000). Słownik grecko-polski (O. Jurewicz, ed.). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły