Obraz Boga w 2 Liście św. Piotra

Krzysztof Suszko

Abstrakt


Analiza przebiegu treści 2 Listu św. Piotra ujawnia poruszane w tekście dwie zasadnicze kwestie: (1) ciągła obecność tematu Boga w aspekcie Jego chwały i (2) ostateczny chrystocentryzm wszystkich odniesień treściowych w obrazie Boga. Pięciokrotnie pojawiające się słowo „chwała” (δόξα) można znaleźć zawsze w kluczowych miejscach omawianego tekstu natchnionego. List, przedstawiając teologię wiary w aspekcie poznania i powoływania, odsłania sukcesywnie tajemnicę Jezusa Chrystusa jako Osoby Boskiej – w kontekście Trójcy Świętej – na drodze ujawniania Jego kolejnych tytułów chrystologicznych aż po pełne tego objawienie w określeniu: „Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus” (κύριος ἡμῶν καὶ σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός). Kreśli przy tym główny cel praktyczny i metodę jego osiągnięcia, jakim jest „uczestnictwo w Boskiej naturze” (por. 2 P 1, 4) dzięki „Bogu i Jezusowi Panu naszemu” (θεός καὶ Ἰησοῦς κύριος ἡμῶν) – z równoczesnym przestrzeganiem przed pójściem inną drogą – przeciwstawiając sobie dwa wymiary rzeczywistości: doczesny i wieczny.


Słowa kluczowe


chwała; cnota; doskonałość; Jezus Chrystus; Kyrios; łaska; obraz Boga; powołanie; poznanie; rozpoznanie; Trójca Święta; wiara; wieczność; Zbawiciel

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Gnilka, J., & Szymona, W. (2002). Teologia Nowego Testamentu. Kraków: Wydawnictwo M.

Gryglewicz, F. (1986). Teologia Dziejów Apostolskich listów katolickich i pism św. Jana Ewangelisty. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Langkammer, H. (1985). Teologia Nowego Testamentu. Cz. 1: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Katolickie, Apokalipsa: Jezus Chrystus wczoraj – dziś – na wieki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Langkammer, H. (1995a). Historia czasów Starego i Nowego Testamentu. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.

Langkammer, H. (1995b). Nowy Testament o Kościele. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.

Langkammer, H. (1999). Bóg jako ojciec w świetle Nowego Testamentu. Radom: AVE.

Popowski, R. (2006). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (4th ed.). Warszawa: Vocatio.
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.241

Copyright (c) 2018 Krzysztof Suszko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)