Wychowawcze wskazówki dla rodziców w Corpus Paulinum

Autor

  • Paweł Wańczyk Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.229

Słowa kluczowe:

Wychowanie, pedagogia, formacja, dzieci, młodzi, rodzice, ojciec, matka, rodzina, relacje rodzinne

Abstrakt

Pismo Święte koncentruje się przede wszystkim na sprawach duchowych, ale podejmuje też kwestie dotyczące funkcjonowania w codziennym życiu. Do takiej kategorii można zaliczyć wychowywanie dzieci. Chociaż proces ten przynależy do codzienności, to jednak ma nieocenione znaczenie dla przyszłego – doczesnego i nadprzyrodzonego – życia młodego człowieka. Prawda ta stała się dla autora impulsem do podjęcia badań egzegetycznych dotyczących wychowawczych wskazówek, które znajdują się w listach Pawłowych i w Liście do Hebrajczyków. Analiza wybranych tekstów uwypukliła, jak ważną rzeczą jest dbanie o właściwe relacje w rodzinie, na które składa się: troska, szacunek, wzajemne zrozumienie, a także posłuszeństwo dzieci względem rodziców. Istotne jest nie tylko zaspokojenie potrzeb materialnych synów i córek, ale też uwrażliwienie ich na pomoc, której powinni udzielać innym ludziom. Natomiast gdy dzieci postępują źle, konieczna jest zdecydowana reakcja opiekunów, mająca na celu uświadomienie im niewłaściwego postępowania. Wszystkie te pouczenia znajdują swoją motywację w wierze w Boga, która dla chrześcijan stanowi najważniejszy punkt odniesienia dla całego ich życia. Nic więc dziwnego, że w listach św. Pawła można znaleźć również fragmenty doceniające wczesną edukację religijną i biblijną.

Bibliografia

Adamczewski B., List do Filemona. List do Kolosan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2006 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament, 12).

Barth M., Blanke H., Colossians. A New Translation with Introduction and Commentary, New York-London-Toronto 1994 (The Anchor Bible, 34B).

Bogacz R., Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków 2007 (List do Hebrajczyków, 3).

Bogacz R., Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, Kraków 2006 (List do Hebrajczyków, 2).

Brown R., The Message of Hebrews. Christ above All, Leicester 1982.

Collins R. F., 1 & 2 Timothy and Titus. A Commentary, Louisville–London 2002 (The New Testament Library).

Dunn J. D., The Epistles to the Colossians and to Philemon. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1996 (The New International Greek Testament

Commentary).

Ellingworth P., The Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1993 (The New International Greek Testament Commentary).

Herrmann T., Obowiązki rodziców względem dzieci w Nowym Testamencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 14 (1961) nr 1–2, p. 43–52.

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – do Kolosan – do Filemona – do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 8).

Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000 (Prymasowska Seria Biblijna, 16).

Lane W. L., Hebrews 9–13, Dallas 1991 (Word Biblical Commentary, 47B).

Langkammer H., List do Kolosan. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 2002 (Biblia Lubelska).

Langkammer H., Listy pasterskie. Pierwszy list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. List do Tytusa, Lublin 2006 (Biblia Lubelska).

Larkin W. J., Ephesians. A Handbook on the Greek Text, Waco 2009 (Baylor Handbook on the Greek New Testament).

Lincoln A. T., Ephesians, Dallas 1990 (Word Biblical Commentary, 42).

Łach J., Kodeks domowy w Liście do Kolosan (Kol 3, 18–4, 1), „Analecta Cracoviensia” 27 (1995), p. 219–231.

Łach S., List do Hebrajczyków. Wstęp – przekład z oryginału, komentarz – ekskursy, Poznań 1959 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 10).

Martin R. P., 2 Corinthians, Dallas 1986 (Word Biblical Commentary, 40).

McKnight E., Church Ch., Hebrews – James, Georgia 2004 (The Smyth & Helwys Bible Commentary, 28).

Mickiewicz F., Zagadnienia etyczne, [in:] Teologia Nowego Testamentu, vol. 3. Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków, red. Rosik M., Wrocław 2008, p. 307–373 (Bibliotheca Biblica).

Mitchell A. C., Hebrews, Collegeville 2007 (Sacra Pagina Series, 13).

O’Brien P. T., Colossians. Philemon, Dallas 1982 (Word Biblical Commentary, 44).

Paciorek A., List do Hebrajczyków. Tłumaczenie wstęp i komentarz, Lublin 1998 (Biblia Lubelska).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1994 (Prymasowska Seria Biblijna, 3).

Popowski R., Wojciechowski M., Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, Warszawa 2014 (Prymasowska Seria Biblijna, 40).

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, vol. 1–2, Poznań–Kraków 1999.

Standhartinger A., The origin and Intention of the Household Code in the Letter to the Colossians, „Journal for the Study of the New Testament” 23 (2001) nr 79, p. 117–130, http://dx.doi.org/10.1177/0142064X0102307910.

Szlaga J., Społeczne i teologiczne aspekty biblijnego spojrzenia na dziecko, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 23 (1980) nr 3, p. 51–61.

Tronina A., Chrystologia Listu do Hebrajczyków, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 25 (1997), p. 23–29.

Wańczyk P., Wpatrzeni w Jezusa. Życie chrześcijan w świetle Listu do Hebrajczyków, Kraków 2015.

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Wańczyk, P. (2016). Wychowawcze wskazówki dla rodziców w Corpus Paulinum. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 253–271. https://doi.org/10.21906/rbl.229

Numer

Dział

Artykuły