Ewangelia Łukasza – świadectwo prawdziwości otrzymanego pouczenia

Autor

  • Piotr Blajer Studium Biblicum Franciscanum

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.16

Słowa kluczowe:

Ewangelia Łukasza, Łukaszowy prolog, podróż Jezusa do Jerozolimy, plan narracyjny Łukasza

Abstrakt

Ewangelia Łukasza jaka jedyna rozpoczyna się od prologu, w którym ewangelista wskazuje cel dzieła, którego się podejmuje. W prologu tym Łukasz przyznaje, iż nie jest pierwszym, który podejmuje się spisania wydarzeń związanych z życiem i działalnością Jezusa. Choć wielu wcześniej podjęło próbę opisania wydarzeń jakie miały miejsce to jednak Łukasz dostrzega potrzebę ich ponownego i dokładnie uporządkowanego przedstawienia. Celem tego artykułu jest przeanalizowanie Łukaszowego prologu i planu narracyjnego ewangelisty wskazanego w tymże prologu jak również wskazanie kryteriów autentyczności otrzymanego pouczenia. Autor rozpoczyna od językowej analizy prologu i użytych w nim słów. Następnie omawia plan narracyjny ewangelisty i podział ewangelii na poszczególne sekcje a w sposób szczególny na obszerną sekcję podróży Jezusa do Jerozolimy (9, 51–19, 46). Na zakończenie autor wskazuje na paralelne przedstawienie początku podróży Jezusa do Jerozolimy i rozpoczęcia misji apostołów (Łk 9, 51, Dz 2, 1).

Bibliografia

Bauer W., Arndt W. F., Gingrich W., Danker F. W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago-London 1979².

Bottini G. C., Introduzione all’aopera lucana, Jerusalem 2011.

Bovon F., Luke the Theologian, Waco 2006.

Denaux A., The Delineation of the Lukan Travel Narrative within the Overall Structure of the Gospel of Luke, [w:] The Synoptic Gospels. Source Criticism and the New Literary Criticism, Leuven 1993 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 110).

Fitzmyer J. A., The Gospel according to Luke, t. 1, New York 1981 (Anchor Bible, 28).

Giblin C. H., The Destruction of Jerusalem according to Luke’s Gospel, Rome 1985 (Analecta Biblica, 107).

Plessis Du I. I., Once More: The Purpose of Luke’s Prologue (Lk I 1–4), „Novum Testamentum” 16 (1974), s. 259–271.

Prete B., L’opera di Luca, Torino 1986.

Rossé G., Il Vangelo di Luca, Roma 2001.

Schürmann H., Il vangelo di Luca, Brescia 1983.

Talbert C. H., Literary Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke-Acts, Missoula 1974.

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Blajer, P. (2015). Ewangelia Łukasza – świadectwo prawdziwości otrzymanego pouczenia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(2), 159–173. https://doi.org/10.21906/rbl.16