Granice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

  • Sławomir Zatwardnicki Wrocław
Słowa kluczowe: Pismo Święte, Biblia, egzegeza, egzegeta, hermeneutyka, hermeneutyka wiary, metoda historyczno-krytyczna, ograniczenia, interpretacja, Benedykt XVI, Joseph Ratzinger, Kościół, nauka, teologia, Sobór Watykański II, Dei verbum

Abstrakt

Według Josepha Ratzingera powstanie metody historyczno-krytycznej jednocześnie wywołało walkę o jej zasięg i kształt. Metoda ta jest koniecznym narzędziem egzegetycznego warsztatu, jednak posiada ograniczenia. W artykule przedstawiono i kolejno omówiono właśnie granice metody historyczno-krytycznej, do których należy zaliczyć: poszukiwanie jedynie historycznego znaczenia tekstu; ukazywanie tylko jednego z dwóch wymiarów (ludzkiego) Pisma Świętego; brak ciągłości jako jedna z zasad metody; hipotetyczność wyników badań. W zakończeniu zwrócono uwagę na niebezpieczny rozdźwięk między badaniami naukowymi a studium teologicznego znaczenia tekstów. Przypomniano również apel Benedykta XVI o przywrócenie należnego miejsca w interpretacji Biblii zasadom teologicznym wskazanym w Konstytucji dogmatycznej Dei verbum oraz o ich powiązanie z zasadami naukowymi.

Opublikowane
2014-06-30