Biblia i polemiki. Rozmowa Alicji Bielak z Jakubem Korylem oraz Maciejem Ptaszyńskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3646

Abstrakt

Dr Alicja Bielak (Uniwersytet Warszawski) rozmawia z drem Jakubem Korylem (Uniwersytet Jagielloński) oraz drem hab. Maciejem Ptaszyńskim (Uniwersytet Warszawski) na temat miejsca i funkcji Biblii we wczesnonowożytnych polemikach wyznaniowych. Rozmówcy poruszają problematykę filologicznego rodowodu biblistyki i jej stopniowego wyodrębniania się jako dyscypliny, kontrowersjach i sporach, które narastały w związku z przekładami i popularyzacją Pisma Świętego, a także jego interpretacją we wspólnotach wyznaniowych, oraz kluczowej roli tłumaczeń w procesie konfesjonalizacji.

Biogramy autorów

Alicja Bielak, Uniwersytet Warszawski

Dr Alicja Bielak – wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik konsorcjum RETOPEA z siedzibą w Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. Do jej zainteresowań badawczych należy szeroko pojęta historia intelektualna doby nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem emblematyki, medytacji, nihilizmu oraz radykalnej reformacji.

Jakub Koryl, Uniwersytet Jagielloński

Dr Jakub Koryl – wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokumentalista w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów. Interesuje się historią intelektualną wczesnej nowożytności, egzegezą biblijną, hermeneutyką oraz teologią protestancką i filozofią niemiecką XX wieku. Jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Erazmianizm w polskiej kulturze literackiej XVI wieku.

Maciej Ptaszyński, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maciej Ptaszyński – pracownik w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Do jego zainteresowań naukowych należą historia duchowieństwa luterańskiego oraz dzieje reformacji i erazmianizmu. Opublikował m.in. rozprawę Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, uhonorowaną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką na Poznańskich Targach Książki w roku 2019.

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Bielak, A., Koryl, J., & Ptaszyński, M. (2020). Biblia i polemiki. Rozmowa Alicji Bielak z Jakubem Korylem oraz Maciejem Ptaszyńskim. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(3), 243–278. https://doi.org/10.21906/rbl.3646

Numer

Dział

Refleksje, komentarze