Φιλαργυρία – czy jedyny korzeń wszelkiego zła? Analiza 1 Tm 6, 10a

Autor

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.3635

Słowa kluczowe:

φιλαργυρία, ῥίζα, πᾶς, κακός, korzeń, zło, pieniądze, bogactwo, List do Tymoteusza, Paweł Apostoł

Abstrakt

Autor artykułu przedstawia analizę fragmentu 1 Listu do Tymoteusza 6, 10a i odpowiada na podstawowe pytanie, czy miłość pieniędzy (φιλαργυρία) jest rzeczywiście jedynym korzeniem wszelkiego zła? Autor analizuje relację Pawła Apostoła do filozofii stoików w kontekście określenia αὐτάρκεια. Następnie przedstawia słowo φιλαργυρία od strony semantycznej. Omawia po kolei kluczowe słowa tekstu: „korzeń” (ῥίζα), „wszelkie zło” (πάντον τῶν κακῶν) oraz „miłość pieniędzy” (φιλαργυρία). Brak rodzajnika określonego (ἡ) przy słowie „korzeń” (ῥίζα) sprawia, że należy traktować je jakościowo. Tym samym ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία należy rozumieć następująco: (u)miłowanie pieniędzy nie jest jedynym korzeniem wszelkiego zła, ale jednym z wielu innych.

Bibliografia

Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1958). Słownik grecko-polski: Vol. 1: Α–Δ. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1960). Słownik grecko-polski: Vol. 2: Ε–Κ. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1963). Słownik grecko-polski: Vol. 3: Λ–Π. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1966). Słownik grecko-polski: Vol. 4: P–Ω. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Balz, H., & Schneider, G. (Eds.). (1981). Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Vol. 2). Kohlhammer.

Balz, H., & Schneider, G. (Eds.). (1983). Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Vol. 3). Kohlhammer.

Barclay, W. (2003). The letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians (3rd ed.). Westminster John Knox Press.

Bauer, W. (1971). Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur (5th ed.). Walter de Gruyter.

Brenk, F. E. (1990). Old Wineskins Recycled: Autarkeia in 1 Timothy 6 : 5–10. Filologia Neotestamentaria, 3, 39–51.

Dąbrowski, E. (1953). Dzieje Pawła z Tarsu (2nd ed.). Pax.

Engberg-Pedersen, T. (2000). Paul and the Stoics. T & T Clark.

Fee, G. D. (1988). 1 and 2 Timothy, Titus. Hendrickson Publishers.

Ferguson, E. (1993). Backgrounds of early Christianity (2nd ed.). W. B. Eerdmans.

Grimm, C. L. W. (1887). A Greek-English lexicon of the New Testament being Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti. Harper.

Hałas, S. (1987). Chciwość pieniędzy korzeniem wszelkiego zła według 1 Tm 6, 9–10. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 40(4), 297–305. https://doi.org/10.21906/rbl.2076

Haręzga, S. (Ed.). (2018). Pierwszy i drugi list do Tymoteusza. List do Tytusa. Święty Paweł.

Jasiński, A. S., Mędala, S., Rafiński, G., & Rakocy, W. (Eds.). (1997). Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Akademia Teologii Katolickiej.

Johnson, L. T. (Ed.). (2001). The first and second letters to Timothy: A new translation with introduction and commentary. Doubleday.

Keener, C. S. (2017). Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu (K. Bardski & W. Chrostowski, Eds.; A. Kościuk, Trans.; 4th ed.). Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Keller, G. (2007). Infusing Values Triangularly: An Exegetical Analysis of I Timothy 6 : 5b–1. 1–21.

Kittel, G., & Friedrich, G. (Eds.). (1938). Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament (Vol. 3). Kohlhammer.

Ksenofont. (1967). Pisma sokratyczne (L. Joachimowicz, Trans.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kumaniecki, K. F. (Ed.). (1986). Słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii (16th ed.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lurker, M. (1989). Słownik obrazów i symboli biblijnych (K. Romaniuk, Trans.). Pallotinum.

Moulton, J. H., & Milligan, G. (1914). The vocabulary of the Greek Testament illustrated from the papyri and other non-literary sources. Hodder and Stoughton.

Novum Testamentum Graece et Latine. Textum Graecum post Eberhard Nestle et Erwin Nestle communiter ediderunt Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Allen Wikgren, Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum Editione debetur utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elabaverunt Kurt Aland et Barbara Aland una cum Instituto studiorum textus Novi Testamenti Monasteriensi (Westphalia). (1984). Deutsche Bibelgesellschaft.

Oberlinner, L. (1994). Die Pastoralbriefe. Erste Folge: Kommentar zum ersten Timotheusbrief. Herder.

Pirke awot. Sentencje ojców (S. Pecaric & E. Gordon, Trans.). (2005). Fundacja Ronalda S. Laudera.

Piwowar, A. (2017). Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (2nd ed.). Wydawnictwo KUL.

Popowski, R. (1994). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Preus, A. (2015). Historical dictionary of ancient Greek philosophy (2nd ed.). Rowman & Littlefield.

Prokulski, W. (1953). Hellenizm św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 6(1–6), 25–50. https://doi.org/10.21906/rbl.2510

Ramsay, W. M. (1908). The cities of St. Paul their influence on his life and thought. The cities of eastern Asia Minor. A. C. Armstrong.

Rosner, B. S. (2007). Greed as idolatry. The origin and meaning of a Pauline metaphor. William B. Eerdmans.

Ryken, L., Wilhoit, J., & Longman, T. (2017). Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym (Z. Kościuk, Trans.; 3rd ed.). Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Spicq, C. (1969). Saint Paul. Les épitres pastorales (4th ed., Vol. 1). Gabalda.

Strong, J. (2015). Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego (A. Czwojdrak, Trans.). Oficyna Wydawnicza Vocatio.

The geography of Strabo (H. L. Jones, Trans.; Vol. 6). (1929). Harvard University Press.

Wallace, D. B. (1996). Greek grammar beyond the basics. An exegetical syntax of the New Testament. Zondervan.

Wendland, H.-D. (1970). Ethik des Neuen Testaments. Eine Einführung. Vandenhoeck & Ruprecht.

Wróbel, M. S. (2010). Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego. The Biblical Annals, 2, 153–163.

Zerwick, M. (1984). Analysis philologica Novi Testamenti Graeci. Sumptibus Pontificii Instituti Biblici.

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Tomczyk, D. (2020). Φιλαργυρία – czy jedyny korzeń wszelkiego zła? Analiza 1 Tm 6, 10a. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 73(1), 5–23. https://doi.org/10.21906/rbl.3635

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>