Chrzest zjednoczeniem ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (Rz 6, 1–14)

Anna Emmanuela Klich

Abstrakt


Paweł ukazuje moc łaski Boga, która przekracza wszelki grzech. Przez chrzest wierzący jest zanurzony w tajemnicę paschalną Chrystusa i obdarzony łaską zbawienia. Parakleza ukazuje chrześcijan, którzy ze śmierci przeszli do życia i stali się „nowymi ludźmi”. „Stary człowiek” opanowany przez grzech został raz na zawsze pogrzebany z Chrystusem. W chrzcie wierzący zostaje wprowadzony w jedność z Chrystusem, w Jego śmierć, zmartwychwstanie i chwalebne życie w Bogu. Wierzący jest więc uzdolniony do otwarcia na posłuszeństwo Bogu i do odrzucania złych skłonności związanych z grzechem. Staje się żołnierzem Boga służącym w armii walczącej o wolność dzieci Bożych i o sprawiedliwość. Jest to możliwe, gdyż jest otwarty na łaskę Boga.


Słowa kluczowe


św. Paweł; List do Rzymian; chrzest; grzech; łaska; pogrzebanie z Chrystusem; ukrzyżowanie z Chrystusem; stary człowiek; nowe życie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adamczewski, B. (Ed.). (2006). List do Filemona ; List do Kolosan. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Barclay, W. (1978). List do Rzymian. (K. Wiazowski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Słowo Prawdy.

Brown, R. E., Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E., & Chrostowski, W. (Eds.). (2001). Katolicki komentarz biblijny. (K. Bardski, Trans.). Warszawa: Vocatio.

Czerski, J. (Ed.). (2013). Literatura epistolarna Nowego Testamentu. Cz. 1, Listy protopawłowe. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Dąbrowski, E., Romaniuk, K., & Gryglewicz, F. (Eds.). (1978). List do Rzymian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Poznań; Warszawa: Pallottinum.

Farmer, W. R., McEvenue, S. E., Levoratti, A. J., Dungan, D. L., Chrostowski, W., Mieszkowski, T., & Pachciarek, P. (Eds.). (2000). Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Warszawa: Verbinum.

Gnilka, J. (2002). Teologia Nowego Testamentu. (W. Szymona, Trans.). Kraków: Wydawnictwo M.

Hawthorne, G. F., Martin, R. P., Reid, D. G., & Bardski, K. (Eds.). (2010). Słownik teologii św. Pawła. (L. Canghelaris, Trans.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.

Jasiński, A. S. (Ed.). (1997). Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Käsemann, E. (1980). An die Römer (4th ed.). Tübingen.

Keener, C. S. (2000). Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. (K. Bardski & W. Chrostowski, Eds., Z. Kościuk, Trans.). Warszawa: Vocatio.

Kittel, G., Bromiley, G. W., Friedrich, G., & Pitkin, R. E. (Eds.). (1988). Theological dictionary of the New Testament. Vol. 1. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Langkammer, H., Bożemska, R., Tronina, A., & Paciorek, A. (Eds.). (1999). List do Rzymian. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Leenhardt, F. J. (1981). L’épitre de saint Paul aux Romains (2nd ed.). Genève: Labor et fides.

Liturgia godzin: codzienna modlitwa Ludu Bożego. 2, Wielki Post, okres Wielkanocny. (2007). Poznań: Pallottinum.

Misztal, W. (2004). Chrzest: umrzeć z Chrystusem, by zmartwychwstać z Chrystusem. Chrzcielny charakter życia chrześcijańskiego wg Rz 6, 1–11. Kieleckie Studia Teologiczne, 3, 401–413.

Nadolski, B. (2006). Leksykon liturgii. Poznań: Pallottinum.

Pitta, A. (2001). Lettera ai Romani (2nd ed.). Milano: Paoline.

Popowski, R. (1997). Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (3rd ed.). Warszawa: Vocatio.

Popowski, R., & Wojciechowski, M. (Trans.). (1994). Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi (3rd ed.). Warszawa: Vocatio.

Rakocy, W. (2008). Listy apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

Romaniuk, K., Jankowski, A., & Stachowiak, L. (1999). Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. Poznań; Kraków: Pallotinum; Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Schlier, H. (1977). Der Römerbrief: Kommentar. Freiburg: Verlag Herder.

Stępień, J. (1979). Teologia świętego Pawła: człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tomasz z Akwinu. (1987). Wykład Listu do Rzymian. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Witkowski, S. (2009). Współukrzyżowani z Chrystusem i wolni od mocy grzechu (Rz 6, 1–14). Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 (2), 103–116. https://doi.org/10.21906/rbl.200
DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.288

Copyright (c) 2017 Anna Emmanuela Klich

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)