Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia

Autor

  • Łukasz Kamieński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.234

Słowa kluczowe:

Aktualizacja, interpretacja Biblii w Kościele, Papieska Komisja Biblijna

Abstrakt

Aktualizacja Pisma Świętego jest dzisiaj zadaniem koniecznym. Z jednej strony mamy teksty biblijne uwarunkowane przez czasy, w których powstawały, a z drugiej współczesnego czytelnika, również uwarunkowanego swoimi czasami, pragnącego żyć Słowem Bożym. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z 1993 roku w swej czwartej części podejmuje to zagadnienie. Celem artykułu było przeanalizowanie wypowiedzi dokumentu na temat aktualizacji i przedstawienie jej jako nowego, szczególnego i wciąż nie dość zgłębionego sposobu odniesienia przesłania Biblii do życia współczesnych wierzących.

Bibliografia

Papieska Komisja Biblijna Interpretacja Biblii w Kościele, [in:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekł. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, p. 24–101.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca świętego Jana Pawła II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Burkhard J. J., The use of Scripture in theology and preaching: experience, interpretation and ecclesial identity, „New Theology Review” 8 (1995) nr 1, p. 30–44.

Fitzmyer J. A., The Biblical Commission’s document „The interpretation of the Bible in the Church”, Roma 1995.

Fitzmyer J. A., Concerning the Interpretation the Bible in the Church, [in:] The interpretation of Scripture. In defense of the historical-critical method, New York–Mahwah 2008, p. 74–85.

Girard M., Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” – bilans i perspektywy, „Verbum Vitae” 2003 nr 4, p. 269–283.

Haręzga S., Droga Słowa Bożego od zrozumienia do inkulturacji, [in:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekł. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, p. 196–217.

Kudasiewicz J., Akomodacja tekstu bibl., [in:] Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, vol. 1: Α i Ω‒Baptyści, Lublin 1973, col. 244–245.

Laconi M., Nella vita della Chiesa, [in:] Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Commento, a cura di G. Ghiberti, F. Mosetto, Torino 1998.

Murphy R. E., Reflections on „actualization” of the Bible, „Biblical Theology Bulletin” 26 (1996) nr 2, p. 79–81.

Pindel R., Aktualizacja według Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”, [in:] Z badań nad Biblią, red. T. Jelonek, vol. 5, Kraków 2002, p. 9–26.

Ricoeur P., Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Fort Worth 1976.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, Wrocław 2003.

Uliasz J., L’attualizzazione del messaggio biblico, „Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia” 14 (2007) z. 2–4, p. 321–347.

Williamson P. S., Actualization: a new emphasis in catholic Scripture study, „America” 1995 nr 172, p. 17–19.

Williamson P. S., Catholic principles for interpreting Scripture, „Catholic Biblical Quarterly” 65 (2003) nr 3, p. 327–347.

Williamson P. S., Catholic principles for interpreting Scripture: a study of the Pontifical Biblical Commission’s „The interpretation of the Bible in the Church”, Roma 2001.

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Kamieński, Łukasz. (2016). Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(3), 197–215. https://doi.org/10.21906/rbl.234

Numer

Dział

Artykuły