Ekshortacje pastoralne – klucz do kwerendy homiletycznej

  • Edward Wasilewski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: Ekshortacja pastoralna, kwerenda, homiletyka, metodologia

Abstrakt

Przepowiadanie słowa Bożego należy do podstawowych funkcji Kościoła. Nieprzejednaną rolę w tym zakresie odegrali ojcowie Kościoła, którzy pozostawili wielki dorobek kaznodziejski. Odkrywając bogactwo treści ich homilii, kazań i mów nieustannie dokonuje się analizy treściowej i teologicznej pozostawionego materiału. Do należytego opracowania merytorycznego może posłużyć nowe kryterium przygotowania kwerendy w oparciu o „ekshortacje pastoralne”. Termin ten oznacza różnego rodzaju apele, wezwania, zachęty czy wręcz nakazy. Może się to dokonywać w oparciu o dwa kryteria porządkujące: filologiczne oraz merytoryczne. Uwzględnienie zestawu ilościowego pozwala na precyzyjne określenie wiodących tematów i treści analizowanego materiału źródłowego, jakim są pozostawione mowy, homilie i kazania.

Bibliografia

Buliński R., Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Evangelia”, Pelplin 2008.

Drączkowski F., Miłość bliźniego w świetle ekshortacji pastoralnych Leona Wielkiego w Mowach na Wielki Post (39–50), „Vox Patrum” 24 (2004) t. 46–47, s. 527–536.

Drączkowski F., Patrologia, Pelplin–Lublin 2009.

Drączkowski F., Posty a miłość chrześcijańska w przepowiadaniu Leona Wielkiego, [w:] Historia i Logos, red. K. Macheta, K. Góźdź, M. Kowalczyk, Lublin 1991, s. 130–137.

Misiurek J., Grzegorz Wielki. 2. Myśl ascetyczno-mistyczna, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1993, t. 6, kol. 327–329.

Opera Omnia di Sant’Ambrogio, t. 1–24, Milano 1979–1991.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Sancti Gregorii Pape I, cognomento Magni, opera omnia, t. 2, accurante J.-P. Migne, Lutetiae Parisiorum 1857, kol. 1075–1312 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 76).

Sancti Leonis Magni Romani Pontificis opera omnia, accurante J.-P. Migne, t. 1, Parisiis 1846 (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 54).

Stanisławski J., Duchowy postęp, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1989, t. 4, kol. 334–335.

Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, Warszawa 1970 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 3).

Św. Leon Wielki, Mowy, przeł., wstęp i objaśn. K. Tomczak, Poznań–Warszawa–Lublin 1957.

Opublikowane
2016-06-30
Dział
Artykuły