Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia

Autor

  • Henryk Witczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.13

Słowa kluczowe:

Prawda, Pismo święte, Bóg, Jezus Chrystus, Królestwo Boże, zmartwychwstanie

Abstrakt

Na tle przedsoborowej, soborowej i posoborowej nauki na temat prawdy Pisma Świętego autor przedstawia jej oryginalne ujęcie w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma świętego. Podkreśla, że dokonano przesunięcia akcentu: z prawdy koniecznej do zbawienia na prawdę o Bogu, który chce zbawić człowieka. Słowo Boże, które jako natchnione pochodzi od Boga, mówi o Bogu. Prawda Pisma Świętego, zauważa autor, ma charakter performatywny, polifoniczny i jest wyrażona w formach uwarunkowanych historycznie i literacko. Rozwijana jest w kolejnych księgach Biblii wraz z rozwojem objawienia w kolejnych etapach historii zbawienia. Treścią prawdy Pisma Świętego jest w pierwszym rzędzie orędzie o Bogu Stworzycielu i o Bogu, który objawia się jako Osoba w Jezusie Chrystusie. Z kolei prawda o zbawieniu koncentruje się w zmartwychwstaniu Chrystusa i w orędziu o chrześcijaninie, który staje się dziedzicem Królestwa Bożego. Ze szczególną mocą podkreśla rolę słowa Bożego w procesie zbawienia człowieka. „Prawdziwe słowa Boże” to nośniki zbawczej nowości Chrystusa-Pana, która przemienia „starego człowieka” w „nowe stworzenie”.

Bibliografia

Austin J. L., How to Do Things with Words, Oxford 1962.

Biser E., Der Belfer. Eine Vergegenwärtigung Jesu, München 1973.

Dulles A., Models of Revelation, New York 1983.

Gabel H., Inspiration und Wahrheit der Schrift (DV 11): Neue Ansätze und Probleme im Kontext der genewärtigen wissenschaftlichen Diskussion, [w:] L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano 2001, 64–84.

Grech P., Quid est veritas? Rivelazione e ispirazione: nuove prospettive, „Lateranum” 61 (1995), 413–424.

Kasper W., Das Wahrheitsverständnis der Theologie, [w:] Wahrheit in Einheit und Vielheit, hrsg. von E. Coreth, Düsseldorf 1987, 170–193.

Lohfink N., ÜBer die Irrtumlosigkeit und die Einheit der Schrift, „Stimmen der Zeit” 174 (1964), 161–181.

Loretz O., Die Wahrheit der Bibel, Freiburg im Breisgau 1964.

Potterie I. de la, La Verité dans saint Jean, t. 1–2, Rome 1977.

Puntel L. B., Wahrheitsbegriff in Philosophie und Theologie, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 9 (1995), 16–45.

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Witczyk, H. (2015). Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(2), 101–124. https://doi.org/10.21906/rbl.13