Klawek, Aleksy. 1967. „Śp. Ks. Ferdynand Machay (1889–1967)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):193–196. https://doi.org/10.21906/rbl.3094.