HOMERSKI, J. Ekumenizm a Biblia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 21, n. 1–2, p. 25–32, 30 kwi. 1968.