KLAWEK, A. Śp. ks. Ferdynand Machay (1889–1967). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 20, n. 4–5, p. 193–196, 31 paź. 1967.