MACHALSKI, F. Na biblijnym Libanie. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 3, n. 4–6, p. 309–322, 31 grudz. 1950.