KLAWEK, A. Betlejem. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 2, n. 6, p. 446–448, 31 grudz. 1949.