Homerski, J. (1968). Ekumenizm a Biblia. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 21(1–2), 25–32. https://doi.org/10.21906/rbl.3118