Klawek, A. (1967). Śp. ks. Ferdynand Machay (1889–1967). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 20(4–5), 193–196. https://doi.org/10.21906/rbl.3094